үүрэг нуураас жилд олборлох загасны боломжит хэмжээг тогтоох судалга